Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Privacybeleid

Privacy Is Belangrijk Voor Ons

Superhairpieces Doet Er Alles Aan Om De Privacy Van Alle Bezoekers Van Onze Website Op Www.Superhairpieces.Nl Te Beschermen. Lees Het Volgende Privacybeleid Om Te Begrijpen Hoe We De Informatie Die U Ons Verstrekt, Gebruiken En Beschermen.

 

Privacybeleid van www.superhairpieces.nl

Deze applicatie verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Eigenaar en gegevensbeheerder

New Frontier Global BV Trompenburgstraat 2 C, 1079 TX Amsterdam

Contactpersoon e-mail eigenaar: admin@superhairpieces.com

Typen verzamelde gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Gebruiksgegevens, Cookies, e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer, land, stad, adres en bedrijfsnaam.

Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven. Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie. Tenzij anders aangegeven, zijn alle gegevens die door deze applicatie worden gevraagd verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor deze applicatie onmogelijk maken om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst. Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar. Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze applicatie of door de eigenaren van diensten van derden die door deze applicatie worden gebruikt, dient om de door de gebruiker vereiste service te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Applicatie en bevestigen dat ze toestemming hebben van de derde partij om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

Methoden voor verwerking

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde- partij technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Wettelijke basis van verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: volgens sommige wetgevingen kan de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking ("opt-out"), zonder te hoeven vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt;

 • verstrekking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;

 • verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;

 • verwerking heeft betrekking op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van een officiële bevoegdheid van de Eigenaar;

 • verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die worden nagestreefd door de Eigenaar of door een derde partij.

De Eigenaar helpt u in elk geval graag bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en met name of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste om een ​​contract aan te gaan.

plaats

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten de overdracht van de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan hun eigen land inhouden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie met details over de verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook het recht om kennis te nemen van de rechtsgrond voor gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen veiligheidsmaatregelen door de Eigenaar om hun Gegevens te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie in de contactsectie.

Retentietijd

Persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

daarom:

 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.

 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld met het oog op de legitieme belangen van de eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om dergelijke doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de legitieme belangen van de Eigenaar vinden in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van verwerking

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen en voor de volgende doeleinden: Analyses en Contact opnemen met de Gebruiker.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke verwerkingsdoeleinden en over de specifieke persoonlijke gegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en het gebruik van de volgende diensten:

 • Analytics

Met de services in dit gedeelte kan de eigenaar webverkeer monitoren en analyseren en kan het worden gebruikt om gebruikersgedrag bij te houden.

Facebook Analytics voor apps (Facebook, Inc.)

Facebook Analytics for Apps is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacybeleid. Deelnemer Privacy Shield.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze applicatie wordt geopend (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacybeleid - opt-out​ Ierland - Privacybeleid. Deelnemer Privacy Shield.

 • Contact opnemen met de gebruiker

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze applicatie)

Door zich te registreren op de mailinglijst of voor de nieuwsbrief, zal het e-mailadres van de gebruiker worden toegevoegd aan de contactlijst van diegenen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie over commerciële of promotionele aard met betrekking tot deze applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor deze toepassing of nadat u een aankoop hebt gedaan.

Verzamelde persoonsgegevens: adres, plaats, bedrijfsnaam, land, e-mailadres, voornaam, achternaam en telefoonnummer.

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben met name het recht om het volgende te doen:

 • Intrekken hun toestemming te allen tijde. Gebruikers hebben het recht om toestemming in te trekken wanneer zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.

 • Bezwaar tegen verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere wettelijke basis dan toestemming. Verdere details worden gegeven in de speciale sectie hieronder.

 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te vernemen of Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.

 • Controleer en herstel. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.

 • Beperk de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om onder bepaalde omstandigheden de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan deze op te slaan.

 • Laat hun persoonlijke gegevens verwijderen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben het recht om onder bepaalde omstandigheden hun gegevens te laten wissen door de Eigenaar.

 • Ontvang hun gegevens en laat deze overzetten naar een andere controller. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een ​​claim in te dienen bij hun bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een algemeen belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die bij de Eigenaar berust of voor de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een grond te geven die verband houdt met hun specifieke situatie om rechtvaardig het bezwaar.

Gebruikers moeten weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij zich op elk gewenst moment tegen die verwerking kunnen verzetten zonder enige rechtvaardiging. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en worden zo vroeg mogelijk en altijd binnen één maand door de Eigenaar behandeld.

Aanvullende informatie over gegevensverzameling en -verwerking

Juridische actie

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt voor de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of de gerelateerde Diensten. De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar op verzoek van overheidsinstanties kan worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken.

Aanvullende informatie over persoonlijke gegevens van gebruikers

Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze applicatie de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en alle diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie vastleggen (systeemlogboeken) en voor dit doel andere Persoonsgegevens (zoals het IP-adres) gebruiken.

Informatie die niet is opgenomen in dit beleid

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens kan op elk moment bij de eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Do Not Track" -verzoeken worden behandeld

Deze applicatie ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken. Om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt de "Niet volgen"-verzoeken honoreert, leest u hun privacybeleid.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en mogelijk binnen deze Applicatie en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving aan Gebruikers te sturen via contactgegevens ter beschikking van de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld. Indien de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar zo nodig nieuwe toestemming van de Gebruiker vragen.

Definities en wettelijke referenties

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze applicatie (of services van derden die in deze applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijddetails per bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina binnen de Applicatie wordt doorgebracht) en de details over het pad dat binnen de Applicatie wordt gevolgd, met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Gegevensonderwerp

De natuurlijke persoon waarnaar de Persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of gegevensbeheerder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonlijke gegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. Tenzij anders aangegeven, is de gegevensbeheerder de eigenaar van deze applicatie.

Deze applicatie

De manier waarop de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service

De service die door deze Applicatie wordt geleverd zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten naar de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Kleine gegevenssets die zijn opgeslagen op het apparaat van de Gebruiker.

 

 


 

 

Wettelijke informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder art. 13 / 14 van Verordening (EU) 2016 / 679 (algemene verordening gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.